Algemene Voorwaarden

Van :
VKR-NL Groep B.V.
Wethouder van Akenstraat 26a,
4185 ND Est (Gld)

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer: ........

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden c.q. het verlenen van diensten waaronder begrepen het verstrekken van adviezen en de inzet van verkeersregelaars, van VKR-NL Groep B.V., gevestigd te Est (Gld),
 2. Hierna te noemen “VKR-NL”.
 3. De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Door VKR-NL te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, schetsen, ontwerpen, plannen, documenten, software, (elektronische) bestanden e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks en/of in een Cloud-omgeving e.d.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortkomende deel-opdrachten c.q. vervolgopdrachten.
 8. Indien VKR-NL deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld c.q. door kennisgeving van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden de wederpartij de gelegenheid heeft geboden zich van de inhoud ervan te kunnen vergewissen, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. VKR-NL hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
 9. Algemene voorwaarden van de wederpartij van VKR-NL zijn niet van toepassing, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 10. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover zij schriftelijk door VKR-NL worden aanvaard.

2. Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door VKR-NL gedane aanbieding onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.
 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding door VKR-NL een opdracht verstrekt, is VKR-NL eerst aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. Mondelinge afspraken, aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden VKR-NL eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan, of anderszins schriftelijk een onbepaalde tijdsduur is overeengekomen.
 5. Indien de overeenkomst voorziet in fasering, behoudt VKR-NL zich het recht voor telkens na afronding van een fase voortzetting van de overeenkomst te heroverwegen en met inachtneming van een redelijke termijn de overeenkomst te beëindigen. Deze beëindiging zal schriftelijk en aangetekend geschieden en de gronden zullen de beëindiging naar eisen van redelijkheid en billijkheid moeten kunnen rechtvaardigen.

3. Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van VKR-NL worden vrijblijvend gedaan, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend gedaan aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaardt, dan heeft VKR-NL het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding schriftelijk te herroepen.
 2. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is VKR-NL gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 3. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe c.q. vervolgopdrachten.
 4. VKR-NL heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen en de wederpartij deze heeft aanvaard.

4. Honorarium, prijzen en tarieven

 1. Tenzij partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal VKR-NL haar honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen c.q. het gebruikelijke uurtarief van VKR-NL.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde werkdagen, is VKR-NL gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke vaste honorarium of uurtarief.
 4. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden, voor zover deze niet reeds in de aanbieding zijn opgenomen.
 5. VKR-NL is gerechtigd een overeengekomen vast honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen . Dit wanneer deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van VKR-NL en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
 6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van VKR-NL bindend. Een en ander behoudens deugdelijk tegenbewijs van de zijde van de wederpartij. Dan zullen partijen in redelijkheid en billijkheid overleggen welk aantal uren voor de onderliggende overeenkomst correct is. Komen partijen er dan gezamenlijk nog niet uit, dan zullen partijen in overleg een onafhankelijke derde partij aanwijzen die zich zal uitspreken over het juiste aantal uren.
 7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor VKR-NL (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, overheidsmaatregelen, prijs- c.q. tariefwijzigingen bij de door VKR-NL ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de uurlonen van de medewerkers of in de prijzen van de benodigde materialen, hulpmiddelen e.d., is VKR-NL gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
 8. Bij duurovereenkomsten is VKR-NL gerechtigd om jaarlijks een reguliere prijs- c.q. tariefverhoging als indexering door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. Ingeval VKR-NL de prijzen buiten de reguliere jaarlijkse prijs- c.q. tariefverhogingen wenst aan te passen, zal zij de wederpartij uiterlijk een maand voor ingangsdatum van de tussentijdse prijs- c.q. tariefverhoging schriftelijk informeren. Zowel in geval van reguliere als bij tussentijdse prijs- en tariefverhogingen is de wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst binnen de looptijd van de overeenkomst te ontbinden.

5. Inschakeling derden

 1. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VKR-NL het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden/diensten door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van VKR-NL.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op die overeenkomsten bij welke voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.
 3. VKR-NL draagt er zorg voor dat de uitvoering van leveringen c.q. werkzaamheden/diensten door derden op identieke wijze wordt verricht alsof deze door eigen medewerkers van VKR-NL zou worden uitgevoerd.

6. Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  1. Hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en bescheiden, tijdig op de door VKR-NL gewenste wijze aan VKR-NL ter beschikking stelt;
  2. Eventuele door de wederpartij aan VKR-NL verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  3. VKR-NL op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de plaats waar de materialen en/of de hulpmiddelen geleverd dienen te worden c.q. de werkzaamheden dienen te worden verricht;
  4. De door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat VKR-NL hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
  5. De plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht in zodanige staat is dat VKR-NL ongehinderd en veilig haar werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;
  6. VKR-NL tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en/of hulpmiddelen;
  7. VKR-NL op de plaats waar de werkzaamh eden dienen te worden verricht kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
  8. VKR-NL vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht;
  9. Op de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht de door VKR-NL en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
  10. Zijn medewerkers de door VKR-NL ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst gegeven instructies, adviezen, aanwijzingen e.d. tijdig en juist opvolgen;
  11. De aan hem door VKR-NL ter beschikking gestelde materialen en/of hulpmiddelen tijdig, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en beschadigingen aan VKR-NL worden geretourneerd dan wel aan VKR-NL ter beschikking worden gesteld.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart VKR-NL voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden.
 3. De wederpartij staat VKR-NL toe naamsaanduidingen en reclame op of bij de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht aan te brengen.
 4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichting en is voldaan, is VKR-NL gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra we rkzaamheden c.q. overige causale gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en VKR-NL nalaat van de wederpartij direct nakoming te verlangen, tast dit het recht van VKR-NL om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

7. Vertrouwelijke informatie

 1. VKR-NL verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan VKR-NL weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. VKR-NL zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. VKR-NL zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat ervoor in dat personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien VKR-NL als gevolg van wet en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

8. Risico van opslag informatie

 1. VKR-NL zal alle van de wederpartij ontvangen gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden te voorkomen.
 2. VKR-NL is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden - al dan niet door hackers -, tenzij dit aantoonbaar te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van VKR-NL . De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan VKR-NL verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden.

9. Levering, leveringstermijnen

 1. De overeengekomen datum c.q. data waarop de prestatie dient te worden geleverd c.q. de bescheiden moeten zijn geleverd, zal c.q. zullen door VKR-NL - behoudens overmachtssituaties - strikt worden nageleefd tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een fatale termijn voor levering is overeengekomen en VKR-NL haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Daarbij dient in redelijkheid en billijkheid een uitstel aan VKR-NL te worden verleend, opdat VKR-NL alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen. Dit tenzij de wederpartij gemotiveerd en onderbouwd kan aangeven dat geen enkel uitstel van de overeengekomen werkzaamheden mogelijk is.
 3. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzon­derlijke transactie beschouwd en kan door VKR-NL per transactie worden gefactureerd.
 4. Het risico betreffende de te leveren bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment dat deze bescheiden feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
 5. Het risico betreffende de te leveren materialen en/of hulpmiddelen gaat over op de wederpartij op het moment van feitelijke levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren materialen en/of hulpmiddelen op de plaats van bestemming aankomen.
 6. Verzending c.q. transport van de bescheiden c.q. materialen en/of hulpmiddelen geschiedt op een door VKR-NL te bepalen wijze, voor risico van VKR-NL maar voor rekening van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de materialen en/of hulpmiddelen c.q. bescheiden aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij zelf, behoudt VKR-NL zich het recht voor de materialen en/of hulpmiddelen c.q. bescheiden voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij VKR-NL in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de materialen en/of hulpmiddelen c.q. bescheiden alsnog te leveren. Een en ander, tenzij VKR-NL uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 8. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft VKR-NL het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. VKR-NL is alsdan gerechtigd de opslag te beëindigen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen.
 9. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele kosten van opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

10. Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang of voortgang van de werkzaamheden en/of de levering van de materialen, hulpmiddelen, Indien de aanvang of voortgang van de werkzaamheden en/of de levering van de materialen, hulpmiddelen, bescheiden c.q. diensten wordt vertraagd doordat:bescheiden c.q. diensten wordt vertraagd doordat:
  1. VKR-NL niet tijdig alle noodzakelijke gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. VKR-NL niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. Er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft VKR-NL recht op een zodanige verlenging van de leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide (meer)kosten en schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. VKR-NL zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor
  overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is VKR-NL gerechtigd de hiermee gemoeide extra kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of de levering van de materialen, hulpmiddelen, bescheiden c.q. diensten als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen c.q. kan worden uitgevoerd, zal VKR-NL met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. VKR-NL zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft VKR-NL in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 4. Meerwerk dient schriftelijk tussen VKR-NL en de wederpartij overeengekomen te worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen. VKR-NL is gerechtigd de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.
 5. De wederpartij zal iedere conceptversie van door VKR-NL te vervaardigen bescheiden steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan VKR-NL kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door VKR-NL aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. VKR-NL is gerechtigd om te verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij.
 6. Ingeval VKR-NL in reeds goedgekeurde bescheiden op verzoek of last van de wederpartij nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is VKR-NL gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

11. Klachten

 1. De wederpartij is verplicht de door VKR-NL geleverde bescheiden - welke niet eerst in concept aan de wederpartij zijn voorgelegd - direct bij het in ontvangst nemen te controleren. Eventuele fouten en/of onjuistheden die in redelijkheid bij een eerste controle van de bescheiden geconstateerd kunnen worden, dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden aan VKR-NL te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan VKR-NL.
 2. Alle klachten ten aanzien van de geleverde materialen, de verrichte werkzaamheden c.q. verleende diensten dienen eveneens direct na ontdekking schriftelijk aan VKR-NL te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan VKR-NL is gemeld, worden de bescheiden c.q. materialen en/of hulpmiddelen geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden en worden de werkzaamheden c.q. diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht c.q. verleend.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. De wederpartij dient VKR-NL in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan VKR-NL te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht het noodzakelijk is dat VKR-NL ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 6. Klachten zijn niet ontvankelijk c.q. worden niet gegrond geacht ten aanzien van bescheiden die na ontvangst door de wederpartij zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt.
 7. Klachten zijn niet ontvankelijk c.q. worden niet gegrond geacht indien de klacht niet meer te verifiëren is.
 8. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over het al dan niet juist/tijdig indienen van een klacht, dan wel over de afwikkeling daaromtrent, zullen partijen in overleg een onafhankelijke derde partij aanwijzen die zich zal buigen over de wijze van indienen van de klacht en omtrent de inhoudelijke ontvankelijkheid van de betreffende klacht

12. Garanties

 1. VKR-NL zal ervoor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden c.q. leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen en als algemeen gangbare werkwijze worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden c.q. leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. De door VKR-NL in te zetten verkeersregelaars voldoen aan de (wettelijke) regels en bezitten de benodigde diploma’s die gelden voor verkeersregelaars.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, rust op VKR-NL een een inspanningsverplichting. VKR-NL kan echter in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. VKR-NL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de opdracht.
 4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen en/of hulpmiddelen baseert VKR-NL zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen en/of hulpmiddelen verstrekt over de eigenschappen. Indien voor de geleverde materialen en/of hulpmiddelen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. VKR-NL zal de wederpartij hierover informeren.
 5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal VKR-NL kosteloos zorg dragen voor het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden c.q. diensten of voor vervanging van de ingezette personen dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden c.q. leveringen. Een en ander ter keuze van VKR-NL. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

13. Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen garanties aanvaardt VKR-NL geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is VKR-NL slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van VKR-NL voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien VKR-NL aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van VKR-NL te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van VKR-NL niet uitkeert of de schade niet onder een door VKR-NL gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van VKR-NL beperkt tot maximaal het overeengekomen factuur-bedrag voor de verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 5. De wederpartij dient VKR-NL uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, hiervoor schriftelijk aan te spreken.
 6. Indien VKR-NL haar werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden, is VKR-NL slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. diensten, conform deze eerder zo zijn overeengekomen.
 7. Stelt de wederpartij materialen en/of hulpmiddelen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan dan is VKR-NL in geen geval aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de materialen en/of hulpmiddelen zelf.
 8. De wederpartij verliest diens rechten jegens VKR-NL, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart VKR-NL tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover die schade is ontstaan:
  1. Doordat de wederpartij en/of diens medewerkers niet conform de door VKR-NL in redelijkheid gegeven instructies, aanwijzingen instructies, aanwijzingen en/of adviezen heeft c.q. hebben gehandeld;
  2. Door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan VKR-NL;
  3. Aan door VKR-NL aan de wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking beschikking gestelde materialen en/of hulpmiddelen;
  4. Door gebruik in strijd met de bestemming van de geleverde bescheiden  en/of handelen in strijd met de door of namens VKR-NL verstrekte bescheiden;
  5. Doordat een beoogd resultaat, ondanks inspanningen die in de overeenkomst zijn overeengekomen en vastgelegd van VKR-NL daartoe, niet wordt behaald;
  6. Door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan VKR-NL verstrekte of voorgeschreven gegevens, goedkeuringen (waaronder begrepen vergunningen, ontheffingen e.d.) en/of bescheiden;
  7. Door niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden door de wederpartij;
  8. Doordat door of namens de wederpartij bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van VKR-NL.
 9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 8 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart VKR-NL uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan aantoonbare opzet en/of bewuste roekeloosheid van VKR-NL of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal VKR-NL de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

14. Betaling

 1. VKR-NL is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. Of in afwijking hiervan: Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en onderbouwd bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan VKR-NL een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door VKR-NL de betaling alsnog uitblijft, is VKR-NL bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten zijn van kracht op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten van 01 juli 2012 en bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is VKR-NL gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel gestaffeld te berekenen en voor het meerdere bedrag tot een hoofdsom van € 200.000,00 buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 1% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is VKR-NL gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is VKR-NL gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft VKR-NL eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 9. Het eventueel ontbinden van de overeenkomst door VKR-NL middels een verklaring daartoe en het opschortingsrecht van VKR-NL laat onverlet dat de betalingsplicht van de wederpartij aangaande de gehele vordering van VKR-NL onverwijld in stand blijft en dus niet geheel of gedeeltelijk komt te vervallen. Dit tenzij VKR-NL ermee instemt dat alleen tot op het moment van ontbinden of opschorten van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden hoeven te worden voldaan en/of partijen anders schriftelijk overeenkomen.
 10. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door VKR-NL ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van VKR-NL te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op VKR-NL. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

15. Intellectuele eigendomsrechten

 1. VKR-NL is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door VKR-NL in het kader van de overeenkomst geleverde bescheiden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan VKR-NL voorbehouden.
 3. De wederpartij staat ervoor in dat alle door hem aan VKR-NL te verstrekken of verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die VKR-NL door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart VKR-NL voor aanspraken van deze derden.

16. Retentierecht

 1. VKR-NL is bevoegd de teruggave van alle door de wederpartij aan haar verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden, die VKR-NL in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderingen ter zake van voornoemde overeenkomst heeft voldaan.

17. Eigendomsvoorbehoud

 1. VKR-NL behoudt zich het eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren bescheiden voor, tot het tijdstip waarop de wederpartij aan ál zijn betalingsverplichtin­gen jegens VKR-NL heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren bescheiden, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering van de bescheiden verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de geleverde bescheiden een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze bescheiden op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier of andere eiser te brengen.
 4. De wederpartij is verplicht VKR-NL direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendom- of overige rechten te hebben op de bescheiden waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De wederpartij is verplicht om de bescheiden waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens VKR-NL heeft voldaan, zorgvuldig, veilig en ‘hackers-proof’ en als identificeerbaar eigendom van VKR-NL te bewaren.
 6. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dat de bescheiden die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, te allen tijde zijn meeverzekerd en wederpartij zal VKR-NL op haar eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalings-bewijzen.
 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of VKR-NL een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan VKR-NL en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde bescheiden terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van VKR-NL op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

18. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is VKR-NL gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. In staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
  3. Door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. Onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

19. Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of VKR-NL, is VKR-NL gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van VKR-NL wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van VKR-NL, van door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van VKR-NL.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van VKR-NL en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongevallen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen en uitval van automatisering of elektriciteit e.d..
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens VKR-NL tot aan dat moment na te komen.

20. Annulering, opschorting

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan VKR-NL een door VKR-NL nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door VKR-NL gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. VKR-NL is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen. De aldus ontstane vordering op de wederpartij is direct opeisbaar.
 2. Indien de wederpartij een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden minder dan 72 uur voordat de werkzaamheden zouden aanvangen annuleert is hij aan VKR-NL 100% van het overeengekomen honorarium c.q. de overeengekomen prijs verschuldigd.
 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal VKR-NL vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 4. VKR-NL is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is VKR-NL gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. VKR-NL is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
 6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is VKR-NL gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten gemaakt of te maken door VKR-NL aan VKR-NL te vergoeden.
 7. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 8. VKR-NL is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten of de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, zonder enige verplichting aan haar zijde tot betaling van enige kosten, schadevergoeding of schadeloosstelling, indien de wederpartij ook na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft c.q. geheel, gedeeltelijk of niet tijdig aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De wederpartij is uit hoofde van wanprestatie tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.
 9. VKR-NL is voorts gerechtigd de overeenkomst in of buiten rechte te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verlangd.
 10. Indien VKR-NL tot ontbinding - als hiervoor bedoeld - overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 11. In het geval van voortijdige ontbinding kan VKR-NL van de wederpartij verlangen dat deze haar verplichtingen afrondt en op zodanige wijze overdraagt aan VKR-NL dan wel aan een door VKR-NL aan te wijzen derde, dat in voorkomend geval onbelemmerde voortzetting van de overeenkomst door de derde mogelijk is.

21. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat ieder persoon die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst en uit dien hoofde de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of  behoort te kennen, verplicht is tot strikte geheimhouding van die gegevens, ook na beëindiging van de overeenkomst. Dit behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
 2. Voor wat betreft privacy conformeert de wederpartij zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wederpartij stemt, voor zover VKR-NL daartoe gerechtigd is, uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van de wederpartij voor doeleinden van administratie en beheer ter uitvoering van de overeenkomst. Deze persoonsregistratie kan identificatiegegevens bevatten. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer VKR-NL hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Zal dit privacy-beleid dat in een separaat document is opgesteld, op het eerste verzoek daartoe aan de wederpartij verstrekken.
 3. De wederpartij zal, indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, persoonsgegevens van medewerkers van VKR-NL of  bij derden ingehuurde personen namens VKR-NL discreet verwerken en alle verplichtingen die voorvloeien uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) nauwgezet volgen en wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die VKR-NL lijdt, of medewerkers van haar lijden, bij schending daarvan.

22. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen VKR-NL en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar VKR-NL is gevestigd, zij het dat VKR-NL altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.